شهربازاریابی - آشنایی با کاشت میلگرد در بتن

 

bitcoin 2

آشنایی با کاشت میلگرد در بتن

عمده بولت های کاشت شده به این روش بسته به نوع چسب ، پس از گذشت 48 ساعت از زمان اجرا قابل بهره برداری می باشند.

چسب کاشت میلگرد
به طور کلی عملکرد کاشت میلگرد ( گیرایی در بتن یا مصالح دیگر ) به چهار روش صورت می پذیرد:

1- اصطکاکی ( Friction ) یا انبساطی ( Expansion )
در این حالت بولت پس از نصب یا کاشت، به واسطه ایجاد نیروی اصطکاک با مصالح پایه می تواند بار های متفاوتی را تحمل کنند. اغلب انکرهای فلزی - این نوع انکر ها با نام انبساطی نیز شناخته می شوند - و پلاستیکی ( رول پلاک ) به این شیوه عمل می کنند و به راحتی نصب می شوند.

2- کلیدی یا چفت و بستی ( Keying )
در این حالت بولت با ایجاد حفره یا خزینه کردن مصالح پایه - که در این حالت اغلب بتن می باشد - باعث ایجاد گیرایی می شود. این نوع انکر ها ظرفیت باربری بالایی دارند و می توانند بارهای دینامیکی را نیز تحمل کنند و در فواصل کمی از لبه مصالح پایه نیز نصب شوند.

3- ترکیب اصطکاکی و کلیدی ( Combination of Friction & Expansion )
این نوع بولت به طور همزمان به دو روش اصطکاکی و کلیدی عمل می کنند. این انکر ها نیز ظرفیت باربری بالایی دارند و بارهای دینامیکی را نیز تحمل می کنند.

4- چسبندگی ( Bonding )
بولتهای شیمیایی که با نام چسب بتن یا چسب کاشت آرماتور نیز شناخته می شوند، با ایجاد چسبندگی بین میلگرد یا راد تمام رزوه ( Rod ) با مصالح پایه، باعث ایجاد ظرفیت باربری می شوند. مزیت استفاده از این نوع انکر ها عدم محدودیت استفاده در قطر و عمق کاشت می باشد.


کاربردهای سازه ای کاشت میلگرد :

  •         الحاق اجزا سازه‌ای جدید به سازه موجود(تیر-ستون-دیوار برشی و سقف)
  • ·        تقویت فونداسیون،تیر و ستون در ساختمان‌های بتنی
  • ·        اجرای ژاکت بتنی (Jacketing) به منظور مقاومسازی ساختمان
  • ·        نصب صفحه اتصال(base plate) به‌منظور اجرای تیر و یا ستون جدید
  • ·        نصب صفحات فلزی به منظور اجرای نما در ساختمان های بتنی

کاربردهای غیرسازه ای کاشت میلگرد :

  • ·        نصب تجهیزات و آویزهای تاسیساتی به المان های بتنی موجود

 

کاشت میلگرد و رول بولت